Polityka prywatności

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego sklep.soleo.pl

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem sklep.soleo.pl, zwanego dalej Sklepem, i jest integralną częścią Regulaminu Sklepu.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym - Administratorem Danych Osobowych zbieranych w Sklepie  jest Aroma Trend Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Michałowicach, ul. Szkolna 46A (05-816 Michałowice), prowadząca działalność w Ożarowie Mazowieckim, ul. Mickiewicza 15 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000345310, posiadającą NIP 5342408853 Regon 141669372.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Klientów Sklepu – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych Klientów Sklepu (zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych oraz aktach wykonawczych do niej).
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta Sklepu jest dobrowolne, Jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwia  realizację zamówienia złożonego w Sklepie.
 5. Dane osobowe jakie mogą być przetwarzane przez Administratora obejmują: płeć, imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania / korespondencyjny, numer telefonu.
 6. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji zamówienia w Sklepie i przesyłania ofert handlowych – o ile Klient wyrazi na to zgodę. Administrator może w celu realizacji zamówień i obsługi Sklepu korzystać z podwykonawców – za których działania i zaniechania (w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych) ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania. W związku z tym może udostępniać Dane Osobowe Klientów podwykonawcom.
 7. W przypadku zgody Klienta, jego dane osobowe, które przekazał dobrowolnie, mogą być przetwarzane przez Administratora w celu dostarczania informacji handlowej (dotyczącej Administratora) drogą elektroniczną przez adres e-mail, a także w celach statystycznych, marketingowych i analiz rynku. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej oraz przetwarzanie danych w celach statystycznych, marketingowych i analiz rynku – kontaktując się z Administratorem na adres miejsca prowadzenia działalności wskazany w pkt 2 powyżej, albo poprzez e-mail na adres: sklep@aromatrend.pl.
 8. Administrator przetwarza informacje o Klientach, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz. U. z 16 grudnia 2015 r. Nr 2135 oraz aktach wykonawczych do niej – w szczególności w rozporządzeniu MSWiA z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych – Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) oraz Ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą się o udzielenie takich informacji, w oparciu o odpowiednie podstawy prawne.
 10. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich modyfikacji, uzupełniania, zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia (zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych) za pomocą narzędzi dostępnych w ramach panelu klienta w sklepie internetowym lub pisząc na adres miejsca prowadzenia działalności Administratora wskazany powyżej albo na adres e-mail Administratora sklep@aromatrend.pl.

 

Zasady dotyczące plików cookie

 

 1. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu w urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje przydatne do prawidłowego korzystania ze Sklepu - tzw. pliki cookie. Zapisanie tych plików na urządzeniu Klienta umożliwia m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu Klient unika konieczności każdorazowego wpisywania loginu i hasła, zapamiętywania towarów dodanych do koszyka, itp.
 2. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Klienta, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Klienta i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
 3. W trakcie korzystania przez Klienta ze Sklepu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookie: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania ze Sklepu, opuszczenia Sklepu lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Klienta.
 4. Sklep wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie:

a)      Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

b)      Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez Administratora informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;

c)      Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Klienta. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta m. in. nie będzie konieczności każdorazowo wpisywania loginu i hasła;

d)      Pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona reklama dostosowana do zainteresowań Klienta,

5. Klient musi mieć na uwadze, że najczęściej ustawienia przeglądarki internetowej domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeśli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików na jego urządzeniu, musi odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Można również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Klienta lub analogicznej sekcji – w zależności od rodzaju wykorzystywanej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

6. Jeżeli Klient wybierze w ustawieniach przeglądarki swego urządzenia opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookie lub pozostawi tą domyślną opcję niezmienioną, oznacza to, że wyraził zgodę, aby pliki te zapisywane były na jego urządzeniu.